Online / Hybride-mediation:

 

Binnen de mediation in Nederland maakt de online / hybridebenadering een gestage maar zekere groei door.

Een verklaarbare ontwikkeling in onze snel digitaliserende maatschappij, waarbinnen social media een niet meer weg te denken positie hebben verworven, alsook (zakelijke) communicatie veelal digitaal plaats vindt.

Veelal wordt gekozen voor een vorm waarbij de communicatie via de mediator verloopt, uiteraard met als doel een optimale productiviteit hiervan te kunnen waarborgen.

Online mediation heeft ontegenzeggelijk voordelen:

-Is per definitie tijd- en in het verlengde hiervan kostenbesparend

-maakt optimale flexibiliteit van de agenda's van de deelnemers mogelijk

-is door het ontbreken van persoonlijk contact ook inzetbaar bij verder geëscaleerde conflicten

-geeft de partijen meer bedenktijd, waardoor afname van impulsieve / improductieve communicatie

-vermindert de invloed van eventuele machtsongelijkheid

Daarnaast: ook nadelen

-het risico op foutieve interpretatie is groter

-het effect van non-verbale communicatie vervalt

-bijsturing in reactie op de voorgaande punten is minder goed mogelijk


Daarom; het is de taak van de mediator om een voortrekkersrol te spelen in het streven naar constructieve en productieve communicatie !! Daarnaast ook om het proces zodanig in te richten dat optimaal kan worden geprofiteerd van de voordelen en dat op effectieve wijze het hoofd kan worden geboden aan de nadelen.

Voor u als cliënt wordt een, beveiligd, digitaal dossier in the cloud aangelegd waarbinnen berichten kunnen worden verzonden, documenten kunnen worden ingezien en toegevoegd etc. Zo beschikt u 24/7 over een up-to date overzicht van uw zaak. 

Hybride:

Naast mediation welke volledig online plaats vindt kan ook worden gekozen vooor een tussenvorm waarbij de mediation deels online en deels regulier plaats vindt. Hierbij kan worden gedacht aan een online intake of het vervangen van een gedeelte van de gesprekken door digitale communicatie. 

 

“MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”