Het huurgeschil en huurdersconflicten

In eerste aanleg lijkt het eenvoudig; van de (ver)huurder wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt zoals een goed (ver)huurder betaamt.

Deze basisbenadering is echter dermate subjectief dat veel ruimte wordt geboden voor persoonlijke interpretaties, welke onder invloed van persoonsgebonden normen en waarden onderling enorm kunnen verschillen en ook botsen.

Huurgeschillen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

-de hoogte van de huur danwel een betwiste verhoging van de huur

-herstelverplichtingen bijvoorbeeld onder invloed van achterstallig onderhoud

-een onder invloed hiervan geëiste verlaging van de huur

-naheffing voor gebruik van Nutsvoorzieningen

-door huurders (vermeend) veroorzaakte overlast

-betalingsachterstanden

-opzegging / uitzetting

etcetera...

Huurdersconflicten hebben veelal betrekking op het ervaren van overlast.

Huurgeschillen spelen zich af tussen verhuurder en huurder, huurdersconflicten tussen huurders onderling.               Onderdak is een eerste levensbehoefte welke bovendien een substantieel deel uitmaakt van het huishoudelijk budget.       Dit gegeven maakt de partijen per definitie strijdbaar, wat de kans op een snelle escalatie reëel maakt.                  Mediation leidt reeds in een vroeg stadium tot de-escalatie en is bewezen effectief in dergelijke geschillen en conflicten.

Wij kunnen een belangrijke tussenstap zijn tussen uw eigen klachtenafhandeling en de inschakeling van een geschillen- dan wel huurcommissie of zelfs kantongerecht, maar ook een toegevoegde waarde voor reeds lopende procedures. Indien buurtbemiddeling vroegtijdig vastloopt of indien de inzet er van wordt geweigerd door de huurders, kan professionele bemiddeling alsnog tot een door partijen gedragen oplossing leiden. Daarnaast kunnen wij een rol spelen in het coachen, trainen en begeleiden van uw medewerkers welke zich bezig houden met klachtenafhandeling alsook van de bij buurtbemiddeling in te zetten vrijwilligers. Belangrijkste doel is oplossing van conflicten op een voor partijen zo optimaal mogelijke wijze, met herstel van de goede verstandhouding, met daarnaast een kritische focus op tijd en kosten.

Wij kunnen zowel door corporaties alsook commerciële verhuurders worden ingeschakeld, voor zowel sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen en commerciëel vastgoed.

MediaQtion hecht veel waarde aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een ondernemer. Er wordt dan ook structureel belangeloos een bijdrage geleverd op het gebied van buurtbemiddeling in diverse gemeenten.

 

“MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”