Het Bouwgeschil

Binnen de bouwsector wordt een complex eindproduct gerealiseerd, een objectieve beoordeling ervan is bovendien eveneens alles behalve eenvoudig.

Daarnaast is een relatief groot aantal partijen betrokken bij de realisatie van een project.

Tijdens het uitvoeringstraject is een project verder dikwijls aan wijzigingen onderhevig en is er een relatief grote afhankelijkheid van externe factoren en partijen.  

"dit alles maakt dat de kiem voor conflicten in een bouwproces nadrukkelijk aanwezig is"

Deze conflicten kunnen betrekking hebben op:

-de voortgang/bouwtijd van een project

-de geleverde kwaliteit

-afwijkingen ten opzichte van bestek, tekeningen en vergunningen

-de juistheid en prijszetting van het meer- en minderwerk

-de verrekening van stelposten

-de serviceverlening en omgang

-taken en verantwoordelijkheden binnen het bouwteam

etc...

Conflicten kunnen zich in wisselende samenstelling afspelen tussen opdrachtgever, architect, directievoerder, constructeur, hoofdaannemer, onderaannemer, leveranciers, dienst milieu en bouwtoezicht etc.

Ook met omwonenden in met name binnenstedelijke gebieden liggen conflicten op de loer als er sprake is van (vermeende) overlast dan wel ontstane schade.

In veel gevallen slagen partijen er niet in samen tot een oplossing te komen en escaleert het conflict relatief snel. Na het nodige getouwtrek wordt veelal gekozen voor een bovenpartijdige geschiloplossing; een gang naar de rechter of raad van arbitrage.

 

 “MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”